Class EIAS to be attained 
Weapon Type Skill IAS
Attack TypeItem IAS you need 
Weapon WSM

EIAS 1st
-30 21
-28 20
-25 19
-21 18
-16 17
-11 16
-6 15
0 14
8 13
16 12
25 11
37 10
50 9
67 8